Odebírat novinky
×

Přihlaste se k odběru akcí a novinek

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky


Pro prodej zboží a služeb internetového obchodu www.arei.cz  firmy AREI reklamní předměty  spol. s r.o. 

1. Úvodní ustanovení
1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku /dále jen „Podmínky“/ smluvní vztahy vznikající mezi firmou AREI reklamní předměty spol. s r.o. , Hyacintová 3208/8, 106 00 Praha 10, IČO 27190935,  jako prodávající a kupující uvedeným v kupní smlouvě /dále jen „smlouva“/.
1.2. Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím /společností AREI reklamní předměty spol. s r.o./ vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky /e-mailem, faxem nebo poštou/ kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím /e-mailem, faxem nebo poštou/. 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a s těmito podmínkami souhlasí.
2.2. Podmínkou platnosti objednávky je řádně vyplněná objednávka
2.3. Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři
2.4. Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení a převzetí zboží.
2.5. Řádným vyplněním objednávky dává kupující souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů kupujícího. 

3. Platební podmínky a dodací lhůty
3.1. Veškeré zboží má termín dodání cca 3 týdny pokud není na skladě, kupující bude o přesném termínu informován e-mailem, nebo telefonicky
3.2. V případě, že je zboží dočasně vyprodáno, bude zákazník o této skutečnosti informován e-mailem, nebo telefonicky
3.3. Zboží bude expedováno Českou poštou, nebo PPL  a platba bude probíhat na dobírku , nebo fakturu, dle dohody
3.4. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií pokud není uvedeno, že k dodávce zboží obdrží kupující i baterie.
3.5. Expediční poplatek se započítává vždy k objednávce uzavřené kupujícím a může se měnit v závislosti na změny poplatků u České pošty 

4.Reklamace
4.1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.arei.cz   společnosti Arei reklamní předměty s.r.o. a právním řádem platným v ČR.
4.2. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek 

5. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
5.1. Kupující má právo podle občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů po převzetí zboží. Pokud zboží vrátí musí být řádně zabaleno, nepoškozené a beze známky užívání, v původním obalu. Rozhodujícím datem je datum odeslání. Pokud se jedná o zboží bez dalšího zpracování – tisk, laser, výšivka a podobně.
5.2.Po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen vrátit částku kupujícímu zpět dohodnutým způsobem a to do 30-ti dnů.
5.3.Vrácená částka bude vyplacena pouze za zboží a nepočítají se do ní náklady na přepravné a balné. 

6. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
6.1. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pokud se zboží již nevyrábí, nebo nedodává
6.2. Pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
6.3. Pokud je vystavená cena chybná z důvodu chyby při hromadném zpracování dat. V tomto případě bude kupující informován telefonicky, nebo e-mailem
6.4.Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. 

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové adrese www.arei.cz
7.2. Odesláním internetové objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek bez výhrad.
7.3. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
7.4. Pokud dojde k situaci, která není upravená těmito obchodními podmínkami se vztah prodávajícího a kupujícího řídí platným právním řádem a Obchodním a Občanským zákoníkem 

Ochrana osobních dat
Společnost a provozovatel internetového obchodu AREI reklamní předměty s.r.o. se zavazuje, že veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky jsou naší společností považována za diskrétní a nebudou dále sděleny třetí osobě. 

Reklamační řád

1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou.
2. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s doručitelem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
3. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány.
4. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.arei.cz   reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.
5. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:
Arei reklamní předměty s.r.o. – Reklamační oddělení
Hyacintová 3208/8
Praha 10
106 00

Je nutné dodat tyto informace: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), datum nákupu, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
6. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
7. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad – fakturu (sloužící také jako záruční list). Zboží zaslané zpět musí být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství.
8. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
9. Jako záruční list slouží faktura, přiložená ke každé zakázce.
10. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
11. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

AREI - Praktické reklamní předměty, které zaujmou!
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.